ชั้นข้อมูล
กิจกรรมธงฟ้า
ดำเนินการแล้ว (680)
ศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชน
Farm Outlet (27)
Organic Farm Outlet (4)
ตลาด
ตลาดต้องชม (77)
ตลาดกลาง
ร้านหนูณิชย์
ร้านหนูณิชย์ (15581)
ร้านถูกใจ
ดำเนินงานปกติ (4975)
ยกเลิกเข้าร่วมโครงการ (5967)
พืชทดแทนภัยแล้ง
พืชทดแทน
พื้นที่เพาะปลูก
พื้นที่ปลูกข้าว
ข้อมูลภัยแล้ง
จังหวัดประกาศภัยแล้ง (27)
จังหวัดแนวโน้มภัยแล้ง (40)
จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยา (22)
จังหวัดลุ่มน้ำแม่กลอง
จังหวัดปลูกยางพารา (15)
ค้นหา
รายงาน
สรุปข้อมูล
กิจกรรมธงฟ้า
กำหนดจัดงาน
(ครั้ง)
ดำเนินการแล้ว
(ครั้ง)
จังหวัดแนวโน้มภัยแล้ง 358 358
จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยา 79 79
ช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางพารา 243 243

ศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชน(Farm Outlet)
จำนวน
ศูนย์ 31
จังหวัด 20
ตลาดต้องชม
จำนวน
ตลาด 77
จังหวัด 75
ตลาดกลางได้รับการส่งเสริม
จำนวน
พืชภัยแล้ง
จำนวน(จังหวัด) พื้นที่(ไร่)
ข้าวโพดเลี้ยง 13 70,569
ถั่วเหลือง 12 14,160
ถั่วเขียว 11 13,506
พืชผัก 9 13,317
ข้าวโพดหวาน 8 10,394
ร้านถูกใจ
จำนวน
(ร้านค้า)
ยอดการสั่งซื้อ
(บาท)
ภาคเหนือ 1,926 166,168,909
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2,807 170,343,349
ภาคใต้ 1,088 71,194,378
ภาคกลาง 5,121 463,658,634
รวม 10,942 871,365,269