สมัครเข้าร่วมโครงการตลาดชุมชนเพื่อธุรกิจท้องถิ่น

ข้อมูลผู้ประกอบการ/หน่วยงานกำกับดูแลตลาด

ชื่อตลาด
ชื่อบริษัท/หน่วยงานที่กำกับดูแล
ชื่อเจ้าของตลาด/ผู้ประสานงาน
ที่อยู่ผู้ประกอบการ
จังหวัด อำเภอ
ตำบล รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์/มือถือ โทรสาร
Email Website

ข้อมูลตลาด

ที่ตั้งตลาด
จังหวัด อำเภอ
ตำบล รหัสไปรษณีย์
วัน - เวลาทำการตลาด ขนาดพื้นที่ ไร่
ลักษณะตลาด
ระบุรายละเอียด
มูลค่าการซื้อขาย บาท/วัน ค่าเช่าแผง บาท/วัน
จำนวนแผงค้า แผงค้า

จำแนกตามประเภทสินค้า

สินค้าหัตถกรรม/OTOP แผง สินค้าท้องถิ่น แผง
ขนมท้องถิ่น แผง   แผงผัก แผง
แผงไข่ไก่ แผง แผงเนื้อ แผง
แผงอาหารทะเล แผง แผงผลไม้ แผง
แผงสินค้าเบ็ดเตล็ด แผง ร้านอาหารปรุงสำเร็จ แผง
อื่นๆ (ระบุ)

สิ่งอำนวยความสะดวก/บริการอื่นๆ

เครื่อง
ห้อง
ไร่ หรือ จำนวน คัน
แห่ง/ตู้

การดำเนินธุรกิจตลาด

แนวคิดในการประกอบธุรกิจตลาดชุมชม
จุดประสงค์/ความคาดหวังในการสมัครเข้าร่วมโครงการ

เอกสารประกอบการสมัคร

1. ทะเบียนการค้า (ถ้ามี)
2. สำเนาบัตรประชาชน
3. สำเนาทะเบียนบ้าน
4. แผนที่แสดงที่ตั้งตลาด
5. แผนผังตลาด
6. หนังสือรับรองอื่นๆ (ถ้ามี)
ชื่อผู้สมัคร
ตำแหน่งผู้สมัคร
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์
โทรศัพท์ : 02-507-5867, 02-507-5873 โทรสาร : 02-547-5415