ตลาดจีนชากแง้ว

ประวัติความเป็นมา

ตลาดจีนชากแง้ว พอที่จะสืบค้นความเป็นมาของหมู่บ้านหนองชากแง้วได้ว่ามีลักษณะเป็นป่ามีแหล่งน้ำสมบูรณ์ ยังไม่มีผู้คนอาศัยและหลักฐานหนึ่ง ที่อ้างอิงได้คือจากการบอกเล่าของผู้สูงอายุได้เล่าสืบทอดอดีตต่อกันมา คือคนพื้นที่ในตำบลห้วยใหญ่แต่เดิมได้ขยายพื้นที่ทำกินเข้ามาและตั้งบ้านเรือนอาศัยมากขึ้นประมาณปี พ.ศ.2470 ได้เริ่มมีคนไทยเชื้อสายจีนเข้ามาทำการเกษตรปลูกพืชไร่ เช่น อ้อย มันสำปะหลัง ข้าวโพด ฯลฯ การอยู่อาศัยสมัยนั้นคนไทยเชื้อสายจีนเริ่มมีจำนวนเพิ่มขึ้น การทำที่พักอาศัยอยู่รวมกันเป็นกลุ่มก้อนมีการช่วยเหลือดูแลดูแลกันได้อย่างเองมีการพัฒนาสังคมด้านต่างๆ เช่น วัฒนธรรมประเพณีแบบผสมผสานทำให้การดำรงชีวิตของคนพื้นที่ และคนที่เข้ามาอยู่ใหม่สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างกลมกลืนมีอาชีพทางการเกษตรเป็นหลัก ซึ่งจะเห็นได้ว่าเมื่อประมาณ 40 ปีที่ผ่านมาแล้ว บ้านชากแง้วมีโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปมันสำปะหลังเกิดหลายโรงงานและในพื้นที่ใกล้เคียงยังมีโรงงานน้ำตาลรับซื้อผลผลิตอ้อย มีประชากรอาศัยนับหมื่นคน มีโรงเรียนขนาดใหญ่ มีวัดประจำหมู่บ้าน โรงภาพยนตร์ที่มีการฉาย 2 – 3 รอบต่อวัน เป็นยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจเป็นอย่างมากทำให้มีเรื่องราวและประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจของหมู่บ้านเกิดขึ้นอย่างมากในยุคนั้น
zitromax 900 bula zitromax sciroppo zitromax 500 prezzo

สินค้า

จำหน่ายอาหารขึ้นชื่อ อาทิ ฮ่อยจ๊อ ขนมเปี๊ยะ เป็ดพะโล้ ขนมกุยช่าย และอื่นๆ จำหน่ายของที่ระลึกผลิตภัณฑ์จากชุมชน
zitromax 900 bula zitromax sciroppo zitromax 500 prezzo

ไฮไลท์

ถนนคนเดินที่เต็มไปด้วยของกินต่างๆ การแสดง โชว์ต่างๆ ที่เราสามารถแวะชม กิน ช็อป ได้ตลอด 2 ฝั่ง รวมถึงมีการประดับตกแต่งสถานที่เป็นชุมชนจีนย้อนยุค พร้อมจุดถ่ายรูป นิทรรศการแสดงความเป็นมาของชุมชนบ้านชากแง้ว

กิจกรรม

ประกวดร้องเพลง การแสดงมหรสพที่โรงงิ้วเก่า เพื่อซึมซับบรรยากาศย้อนยุค และลานฉายหนังกลางแปลงย้อนยุค บริเวณโรงหนังเก่า อีกทั้งยังมีการสักการะศาลเจ้าแม่ทับทิม ศาลเจ้าศักดิ์สิทธิ์ สิ่งยึดเหนี่ยวของชาวชุมชนจีนบ้านชากแง้ว

วันเปิดตลาดต้องชม

7 พฤษภาคม 2559

ที่ตั้ง

หมู่ 10 ชากแง้ว ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

โทรศัพท์

089 002 5781

วันเปิดทำการ

เสาร์

เวลาเปิดทำการ

15.00-21.00 น.

พิกัดแผนที่

Latitude : 100.96567, Longitude : 12.832362

แผนที่