แสดงข้อมูลกิจการห้องเย็น
ข้อมูลผู้ประกอบการห้องเย็น
 
ชื่อสถานประกอบการ (ไทย) พิษณุโลกบิ๊กซี
ประเภทนิติบุคคล บริษัทจำกัด
ประเภทกิจการ -
เลขที่ใบอนุญาต -
เลขทะเบียนนิติบุคคล -
วันที่ออกใบอนุญาต -
 
สำนักงานมีทั้งสิ้น 1 แห่ง
 
ข้อมูลสำนักงาน แห่งที่1
ชื่อสำนักงาน บริษัท พิษณุโลกบิ๊กซี จำกัด
ที่ตั้งสำนักงาน 939
โทรศัพท์ 055-221200-14
โทรสาร -
E-mail -
Website -
 
ข้อมูลที่ตั้งโกดัง
ลำดับ ที่ตั้ง ห้องแช่แข็ง ห้องเย็น สินค้าที่เก็บ
ห้อง กำลังการผลิต
(ตัน/ชม.)
ห้อง ความจุ
(ตัน)
1 939 ถ.พิชัยสงคราม
 
แผนที่