ชั้นข้อมูล
ผู้ผลิต
ฟาร์ม
กลุ่มเกษตรกร
ผู้ประกอบการ
สินค้าอาหาร
สินค้าไม่ใช่อาหาร
บริการและอื่นๆ
ร้านจำหน่ายสินค้าเพื่อสุขภาพ
โครงการในการส่งเสริมของกรม
Organic Village
Farm Outlet
Organic Farm Outlet
 
การรับรองมาตรฐาน
มาตรฐานสากล
IFOAM  
EU  
NOP  
COR  
JAS  
อื่นๆ  
มาตรฐานในประเทศ
Organic Thailand  
PGS  
มอน.  
อื่นๆ  
ค้นหา
รายงาน
สรุปข้อมูล
ผู้ผลิต
ฟาร์ม กลุ่มเกษตรกร หมู่บ้านเกษตรอินทรีย์
ภาคกลาง 438 12 3
ภาคเหนือ 1,124 15 1
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2,965 - 4
ภาคใต้ 678 - -
ภาคตะวันออก 18 - -
ภาคตะวันตก 33 - -